شرايط و ضوابط خرید کالاها

در صورت خرید هر نوع محصول در صورت عدم رضایت بعداز7 روز مبلغ واریزی خود را پس بگیرید.

باتشکر.کرمی.مدیرجپرا