شرايط و ضوابط خرید کالاها

در صورت خرید نرم افزار مناقصات جپرا میتوانید در صورت عدم رضایت بعداز7 روز مبلغ واریزی خود را پس بگیرید.

باتشکر.کرمی.مدیرجپرا