ارسال نرم افزار ها و فایلها

فایل ها  و نرم افزار ها بايد حداکثر 24 ساعت پس از تاييد پرداخت ارسال شوند.

هزینه ارسال چون از طریق ارسال الکترونیک انجام می شود هیچ هزینه ای ندارد.

درصورتی که ارسال منجر به حمل شود طبق تعرفه پست هزینه حمل محاسبه و بر روی فاکتور قید می شود.